Ratuj różańcem Polskę i świat

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.

REGULAMIN WYDARZENIA
„RÓŻANIEC DO GRANIC”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ „SOLO DIOS BASTA”

1. „Różaniec do granic” jest Wydarzeniem podejmowanym przez Fundację „Solo Dios Basta” (nazywaną dalej: „Organizatorem”). Obejmuje modlitwą Polaków zebranych do wielkiej modlitwy różańcowej na granicach kraju. Wydarzenie będzie mieć miejsce dnia 7 października 2017 r. w święto Matki Bożej Różańcowej na zakończenie obchodów 100.rocznicy Objawień Fatimskich.

2. Głównym celem Wydarzenia jest „otoczenie” Polski modlitwą różańcową. tj.:
• pierwsze dwie części odmawiane będą za Polskę,
• kolejne dwie części za Świat.

3. Osobami uczestniczącymi w Wydarzeniu są przede członkowie Fundacji „Solo Dios Basta”, księża koordynujący działania w uczestniczących w Wydarzeniu diecezjach, księża biskupi, proboszczowie, wikariusze a także pozostali duchowni, wolontariusze parafianie oraz wierni, którzy zgłosili swój udział w uroczystości. Udział w Wydarzeniu wezmą osoby zapisane za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.rozaniecdogranic.pl lub drogą mailową, a także chętni, którzy zgłoszą się na miejscu do jednego z wyznaczonych sektorów.

4. Sektory - „Strefy modlitwy”, znajdować się będą w strefie nadgranicznej, w miejscach ogólnodostępnych.

5. Poszczególne strefy modlitwy wyznaczane są przez diecezje graniczne. Każda diecezja graniczna posiada swojego koordynatora odpowiedzialnego za przygotowanie wydarzenia w diecezjach granicznych.

6. Wystąpienie z Wydarzenia odbywa się przez przekazanie ustnej lub pisemnej informacji Organizatorowi i może nastąpić w każdej chwili.

7. Początek Wydarzenia nastąpi z momentem przybycia wiernych do Kościołów stacyjnych, w których rozpoczną się równolegle Msze Św. o godz.11.00. Kościoły znajdują się na obwodzie Polski wzdłuż granicy. Następnie z Kościołów stacyjnych wierni udadzą się do „Stref modlitwy”. Zakończenie wydarzenia nastąpi modlitwą końcową o godz. 15.30.

8. Obowiązki, które przyjmują na siebie uczestnicy Wydarzenia obejmują m.in.:
• wymianę duchowych wartości pomiędzy Uczestnikami,
• zachowanie porządku i bezpieczeństwa, w szczególności na trasie do granicy,
• rozsądną ocenę własnych sił fizycznych, uwzględniając przy tym panujące warunki atmosferyczne,
• niezakłócanie w przebiegu Wydarzenia, w szczególności zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek,
• posługiwanie się własnymi materiałami, w szczególności plakatami, banerami w sposób nieutrudniający skupienia modlitewnego oraz niezakłócający przebiegu Wydarzenia,
• przestrzeganie Regulaminu oraz zaleceń przewodników grup i służb porządkowych.

9. W Wydarzeniu może uczestniczyć każdy kto :
• akceptuje jego ściśle religijny charakter,
• jest pełnoletni, w przeciwnym wypadku towarzyszy mu osoba dorosła,
zgłosił udział w Wydarzeniu w sposób określony w pkt 3 niniejszego Regulaminu.
10. Nieprzestrzeganie Regulaminu Wydarzenia oraz zaleceń księży, osób prowadzących modlitwę i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z celem i duchem Wydarzenia pociąga za sobą sankcję wykluczenia z Wydarzenia oraz uprawnienie do żądania opuszczenia miejsc modlitwy przez te osoby, które w szczególności naruszają porządek, dobre obyczaje, uniemożliwiają lub w sposób rażący utrudniają uczestniczenie w Wydarzeniu innym osobom, w tym używają wulgaryzmów, stwarzają zagrożenie dla innych osób.

11. Przez cały okres trwania Wydarzenia zakazane jest:
- wprowadzanie zwierząt,
- palenie papierosów,
- wnoszenie oraz spożywanie wniesionego alkoholu,
- wnoszenie materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, pirotechnicznych, wszelkich mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia drugiego człowieka,
- wzniecanie ognia,
- wchodzenie na ogrodzenia, przekraczanie ogrodzeń i wszelkich barier, w tym również taśm ostrzegawczych oraz wszelkich miejsc oznaczonych zakazem wstępu.

12. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niedozwolonego zachowania, ignorowania zaleceń lub Regulaminu, a także celowego działania, odpowiada w pełnej wysokości sprawca.

13. Rodzice i opiekunowie prawni sprawują obowiązek nadzoru nad swoimi podopiecznymi i w ramach tego obowiązku odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

14. Każdy z uczestników ma obowiązek sprawowania pieczy nad swoimi rzeczami. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione i skradzione.

15. Dojazd do Kościołów stacyjnych, a także na miejsce Wydarzenia pozostaje poza zakresem Organizatora. Ta sama zasada odnosi się do powrotu z tych miejsc.

16. W każdej diecezji granicznej biskup wyznacza koordynatora, który odpowiedzialny jest za przygotowanie diecezji, kościołów stacyjnych oraz punktów modlitwy.

17. Pobyt na terenach określonych w niniejszym Regulaminie, oznacza jego akceptację.

18. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia. W związku z tym Organizator poddaje pod rozwagę każdego z uczestników zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia.

19. Regulamin został zatwierdzony decyzją Organizatora w dniu 08.09.2017r.